ADVERTISEMENT:

 
 

Mugudisi muhulwane, Vho Mashudu “Coocil” Ndou (kha tsha uḽa) na muthusi wavho, Vho Thabo Mongalo (kha monde), vhe na vhatambi vhavho ngei Levubu nga Sondaha. Tshifanyiso: Frank Mavhungu.

Vhatambi vha Vhembe vha fhasi ha minwaha ya fumbi-thihi vha kha nzudzanyo

 

Tshiṱori nga: Frank Mavhungu. Ṱhalutshedzo nga: Khathuthselo Raliphaswa.

Vhatambi vha bola ya milenzhe vha minwaha ya fhasi ha fumbili-na-nthihi vha kha ndugiselo dzavho dzau fhedzisa vha tshi lugisela u tamba kha muṱaṱisano wa tshiphuga tsha Orlando Pirates tsha ṅwaha na ṅwaha. Muṱaṱisano uyo u ḓo tambiwa luvhandeni lwa Mark Park ngei Johannesburg  khala Gauteng nga Ḽavhuna ḽa fumbili-malo Ṱhafamuhwe.

Uya nga mugudisi muhulwane vha thimu, Vho Mashudu “Coolio” Ndou, vhari vhatambi avho vha ḓo takuwa nga Ḽavhuvhili ḽa fumbili-rathi Thafamuhwe. Vho Ndou vhari vha na fulufhelo lauri vhatambi avho vha ḓo tamba zwavhuḓi. Vhari ndivho yavho asi u tamba fhedzi, vha dovha hafhu vha ṱoḓa u sia vho ita ḓivhazwakale ngei Johannesburg.

Thimu ya Black Leopard na ya Venda FC, dzine dzavha thimu dza kha ḽigi ya vhugwena ha Motsepe Foundation, vhota vhatambi  Malone vha fhasi ha minwaha ya fumbili-na-thihi uri vha sumbedzise vhukoni havho kha muṱaṱisano uyu une ha lavhelelwa uri uḓo kunga vhatambi vha bvaho kha mashango a paḓaho a fumi a Afrika.

Vho Ndou vhari thimu khulwane dza vha vhupo vha shumisa muṱaṱisano uyu sa tshikhala tsha u wana vhatambi vhaṱuku vhane vha vha na vhukoni u mona na dzhango lothe la Afrika Tshipembe. Muṱaṱisano uyu, we wa tumbulwa nga ṅwaha wa 2022, wo no bveledza vhatambi vhana vhane vha tamba kha thimu dza nṱha, hu tshi katelwa Mashudu Makhavhu, ane avha mulanga vhuno wa thimu ya Black Leopards otumbulwa ubva hamefho.

Sa tshipiḓa tsha ndugiselo, vhatambi avho vho tamba mutambo wa vhukonani na thimu ya ḽigi ya ABC Motsepe, Mpheni Defenders, vhege yo fhiraho nga Ḽavhuraru. Vho Ndou vho amba zwauri vha tshi swika Johannesburg, vha ḓo tamba mitambo mivhili ya ndugiselo na vha thimu ya Sekhukhune United na Supersport United, uri vha kone u vhona arali vho no lugela u tamba kha muṱaṱisano.

 

Date:26 March 2024

By: Frank Mavhungu

Frank is a Human Resources Manager at the Department of Public Works in Limpopo. He is the longest serving correspondent of the Mirror, having joined us at the end of 1990.  He mainly writes sports reports and resides at Tsianda Village. In 2004, Frank won the National Castle League Award, an award for the best reporter in the SAB league in South Africa.

Read: 134

 

ADVERTISEMENT

 

ADVERTISEMENT:

ADVERTISEMENT:

 

Recent Articles

ADVERTISEMENT

 

Popular Articles