ADVERTISEMENT:

 
 

U bva kha monde uya kha tsha uḽa: Vhamusanda Vho Mashonelo Tshimange, Thovhele Gole Mphaphuli, Dokotela Vho Chana Pilane-Majke na Vhomakhadzi Lydia phaphuli nga ḓuvha ḽa u dalela khoro ya musanda wa Mphaphuli nga Ḽavhuvhili. Tshifanyiso: Silas Nduvheni.

Zwikolo zwi sa shumi zwavhuḓi vho dalelwa uri vha ṱuṱuwedziwe kha nwaha wa pfunzo

 

Tshiori nga: Silas Nduvheni. Ṱhalutshedzo nga: Khathutshelo Raliphaswa.

Tshanḓa tsha minisita vha tshumelo dza vhathu, dokotela Chana Philane-Majake, vho dalela zwikolo zwa vhupo ha Vhembe lwa maḓuvha mavhili nga ḽa fumbili-raru na ḽa fumbili-iṋa Phando, vha tshi ṱuṱuwedza vhagudi na vhagudiswa uri vha bvele phanḓa nau shuma vho ḓi vhudza kha ṅwaha uno wa pfunzo. Izwo zwo itwa hu tshipiḓa tsha fulo ḽa “Fulo la uhumelamurau Tshikoloni”.

Madalo avho o dovha hafhu a sedzana na u tikedza zwikolo zwine azwi shumi zwavhuḓi kha vunḓu ḽa Limpopo. Vho dalela tshikolo tsha nṱha tsha Raluswielo, tshe tsha bveledza phesenthe dza furaru-na-raru kha maṱiriki wa ṅwaha wo fhelaho, na tshikolo tsha nṱha tsha Phaswana, tshe tsha bveledza phesente dza fuṱahe-malo ṅwaha wo fhelaho. Zwoṱhe zwikolo izwo zwi wanala kha muvhundu wa Sibasa.

Vha tshi khou amba na vhagudiswa vha tshikolo tsha nṱha tsha Raluswielo, Vho Philane-Majake vho vha vhudza uri u thoma ṅwaha wa pfunzo una mbonela phanḓa yavhuḓi zwi ṱuṱuwedza muthu uri avhe na mvelelo dzavhuḓi ṅwaha utshi fhela. “Ni fanela uvha ndoro dzavhuḓi. Vhumatshelo ni hanu, fhedzi ni fanela u ṱhonifha na uvha na vhushaka havhuḓi na vhagudisi vhanu,” vha vha eletshedza.

Ṱhoho ya tshikolo tsha Raluswielo, Vho Vhangani Mudzwari, vho tenda uri na ngoho tshikolo tshavho ndi tshiṅwe tsha zwikolo zwine zwa bveledza mvelelo dza fhasi kha vhupo ha Vhembe, fhedzi vha fulufhela uri ṱhuṱhuwedzo ya Vho Philane-Majake iḓo thusa vhagudiswa kha pfunzo dzavho. “Ro thoma nga ngudo nyengedzedzwa dza nga matsheloni na dza masiari, hone ro no thoma na ngudo dza Mugivhela, zwihulu kha vhagudiswa vha murole wa vhufumi-na-mbili,” vha amba.

Vho Philane-Majake vho dalela khoro ya musanda wa Mphaphuli, he Thovhele Gole Mphaphuli vha vha ṱanganedza. Thovhele Mphaphuli vhari lutamo lwavho ndi u vhona zwikolo zwine zwa fana na tshikolo tsha Raluswielo vha tshi shuma zwavhuḓi vha khwinifhadza nḓila dzavho uri vhavhe tshiṅwe tsha zwikolo zwa khwine kha vhupo ha Vhembe, u fana na tshikolo tsha tsini tsha Mbilwi. “Arali vhagudiswa vha tshikolo tsha Raluswielo vha bvela phanḓa na u tambudzana, ahuna u khwinifhadzea hune ha nga itea. Ndi ṱuṱuwedza vhagudiswa uri vha ṱutshele kule na u tambudza vhanwe vhagudiswa,” hu amba Vho Mphaphuli.

 

Date:02 February 2024

By: Silas Nduvheni

Read: 205

 

ADVERTISEMENT

 

ADVERTISEMENT:

ADVERTISEMENT:

 

Recent Articles

ADVERTISEMENT