ADVERTISEMENT:

 
 

Minisiṱa wa mudagasi wa Afrika Tshipembe, Dr Kgosientsho Ramokgopa, vho amba na vhagudiswa na vhagudisi zwikoloni nga tshifhinga tsha mushumo wau netshedza dzi dzhenereitha kha zwikolo zwa vhupo ha mahaynai kha vhupo ha Vhembe. Tshifanyiso tsho bveledzwa.

“Zwikolo zwashu zwi ṱoḓa muḓagsi u fhira dzi dzhenereitha”

 

Tshiṱori nga: Silas Nduvheni. Ṱhalutshedzo nga: Khathutshelo Raliphaswa.

“Ri fanela u wana thandululo dza tshoṱhe u lwa na thaidzo yau sielisana ha muḓagasi, u fhira u shumisa dzi dzhenereitha. Dzhenereitha idzi dzi dovha hafhu dza ṱoḓa zwivhaswa u shuma, hone vhunzhi ha zwikolo zwine zwa fanela u dzi shumisa ndi vha zwikolo zwa vhupo hamahayani, hune vha balelwa u wana masheleni au renga dzhenereitha,” hu amba Vho Aphane Matlatle, vhane vhavha mudzulatshidulo vha bodo ya dzangano ḽa khoro mbusi dza zwikoloni kha vunḓu ḽa Limpopo.

Vhari vhunzhi ha zwikolo zwa Limpopo zwi wanala kha vhupo hamahayani hu shayaho, hune zwikolo zwi paḓaho zwigidi zwiraru zwi khaḓi shumisa dzhenereitha u lwa na ṱhahelelo ya muḓagasi u fana na u sielisana ha muḓagasi nau tswiwa ha khevhele dza muḓagasi zwikoloni.

Vho Matlatle vho amba izwi nga Lavhuraru ḽa ḽa sumbe Shundunthule, vhe tshikoloni tsha nṱha tsha Matimba tshine tsha wanala Nkavele, hune havha nnḓanyana Hamalamulele, musi Minisiṱa wa muḓagasi Dr Kgosientsho Ramokgopa, MEC vha zwa pfunzo, Vho Mavhungu Lerule-Ramkhanya, na neḓorobo muhulwane wa masipala wa tshiṱiriki tsha Vhembe, Vho Freda Nkondo, vha tshi netshedza dzhenereitha dza fumi-ṱhanu kha zwikolo zwau fhambana kha vhupo ha Vhembe.

Naho zworalo, Dr Ramokgopa, vho vhudza vhagudiswa na vhadzulapo zwauri dzhenereitha idzi dze dza ntshedzwa zwikolo adzi yelani na thaidzo yau seilisana ha muḓagasi ine sa shango ri khou lwa nayo. Vho amba zwauri dzhenereitha idzi dzi ḓo shuma sa tshumelo dza shishi uri husivhe nau thithiswa ha nḓisedzo ya muḓagasi.

Uya nga Dr Ramokgopa, vhathu vha fanela u pfesesa zwauri u tswiwa ha khevhele dza muḓagasi zwi sia zwikolo zwi maswiswini, zwine zwa khakhisa vhagudiswa na vhagudisi kha nḓila dzavho dzau gudisana. Dzhenereitha idzi  dze dza netshedzwa zwikoloni dzi amba zwauri ahuna uri vha lindele vha Eskom khau lugisa khevhele dzo tswiwa dzine dza sia vhathu vhe swiswini.

Vho engedza zwauri vho nanga zwikolo zwa vhupo ha kule ha mahayani uri vha thome ngau netshedza dzi dzhenereitha khavho sa tshipiḓa tsha maga ane a khou dzhiiwa u khwaṱhisedza zwauri zwikolo zwa mahayani azwi thithiswi kha pfunzo nga u ṱahelelwa nga muḓagasi.

 

Date:22 May 2024

By: Silas Nduvheni

Read: 148

 

ADVERTISEMENT

 

ADVERTISEMENT:

ADVERTISEMENT:

 

Recent Articles

ADVERTISEMENT