ADVERTISEMENT:

 
 

Vho Hlubekazi Ntshobane vha Gift of the Givers (kha monde), Vhamusanda Vho Livhuwani Matsila (vhare vhukati) na Vho Clifford Mabe (kha tsha ula) vha Gift of the Givers vho ima na zwiṅwe zwa zwiḽiwa zwine zwa vha ṋea vhashai. Tshifanyiso tsho bveledzwa.

Vha Gift of the Givers vho farana zwanḓa na vha tshiimiswa tsha Vhamusanda Vho Matsila

 

Tshiṱori nga: Elmon Tshikhudo. Ṱhalutshedzo nga: Khathutshelo Raliphaswa.

Sa nḓila yau thusa vha shayaho vhuponi ha Hamatsila na zwisi zwa tsini, vha Gift of The Givers vho farana zwanḓa na vha tshiimiswa tsha Vhamusanda Vho Livhuwani Matsila uri vha nee vhashai zwiḽiwa na zwishumiswa kha muvhundu uyo.

Tshiimiswa itshi tsha Vhamusanda  ndi tshine atshi shumeli malamba hone tsho tumbulwa nga vhone vhaṋe Vhamusanda.

Nga Lavhuraru ḽa fumbili Luhuhi, vha Gift of the Givers, mulanguli Vho Hlubekazi Ntshobane na mulanguli Vho Clifford Mabe, vho dalela vhupo hau ṋea vhathu zwiḽiwa vhuponi ha Matsila he vha sumbedzwa kusi uko nga vhone vhane Vhamusanda vhomatsila. Vho ṱola ṱhoḓea dza vhathu kha vhupo uho ho fhambanaho, vha tshi ṱola zwiḽiwa, zwishumiswa zwau bika, zwienda na ṱhoḓea dza masidzana.

Vho Ntshobane vho ṱalutshedza zwauri vho dzhia tsheo yau shumisana na Vhamusanda kha mushumo uyu wau ṋea vhashai zwiliwa. “Ro ṱuṱuwedzwa nga u vhona mishumo ye Vhamusanda  vha ḓivha vho noi thoma kha muvhundu wavho zwine zwa vhoniwa nga nnyi na nnyi, ine yavha nḓila ine rine sa vha Gift of the Givers ra takalela yone. Hutshe na ṱhahelelo ya u ambelwa nau dzhenelelwa hune vharangaphanḓa vha fanela u itela vhadzulapo vha mivhundu yavho. Vhushai ndi khaedu u mona na ḽifhasi, ri takalela u tikedza vhadzulapo vhane vho no thoma u thusa vhashai kha mivhundu yavho. Ri lavhelela u ṋea vhathu vha swikaho zwigidi zwivhili phuleithi ya zwiḽiwa nga ḓuvha arali zwoṱhe zwa tshimbila nga ngona,” vha amba.

Vhamusanda vhomatsila vhari vha livhuwa vha Gift of the Givers kha uvha navho kha ndivho yavho ya ulwa na vhushai mivhunduni. “U farisana hashu zwi ḓo khwinifhadza matshilo a vhadzulapo vha mivhundu i shayaho ya mahayani, hone ro ḓi imisela u kunda nḓala mivhunduni yashu,” vha amba.

 

Date:13 March 2024

By: Elmon Tshikhudo

Elmon Tshikhudo started off as a photographer. He developed an interest in writing and started submitting articles to local as well as national publications. He became part of the Limpopo Mirror family in 2005 and was a permanent part of the news team until 2019.

Read: 107

 

ADVERTISEMENT

 

ADVERTISEMENT:

ADVERTISEMENT:

 

Recent Articles

ADVERTISEMENT

 

Popular Articles