ADVERTISEMENT:

 
 

Rotondwa Mudzanani wa minwaha ya fumi-na-malo we a kunda kha muṱaṱisano wa Indoni SA o hweswa mufaro nga murahu ha u kunda hawe. Tshifayiso tsho bveledzwa.

Rotondwa o kunda kha uvha Miss Indoni SA

 

Tshiṱori nga: Silas Nduvheni. Ṱhalutshedzo nga: Khathutshelo Raliphaswa.

Mudzulatshidulo wa lushaka lwa Vhavenda kha Indoni SA Vhufa hanga, vhuḓikukumusi hanga (My Heritage, My Pride), Vho Shonisani Mutengwe, vho fhululedza Rotondwa Mudzanani (18) wa tshiṱiriki tsha Vhembe kha kusi kwa Tshitanini kha u kunda hawe kha muṱaṱisano wa Indoni Miss Cultural SA 2023. Muṱaṱisano uyo wo farelwa Richmond Indoni ngei Durban nga ḽa fumi-na-rathi Nyendavhusiku ṅwaha wo faho sa tshipiḓa tsha bepha ḽa Indoni Cultural, fhasi ha ṱhoho ine yari: My Heritage, My Pride.

Vho Mutengwe vho fhululedza Rotondwa vha tshi sedza zwe a bveledza, vha ombedzela kha u thetshelesa hawe vhaṱuṱuwedzi vhawe kha u alusa sialala na mvelele ya vha Venda. Vho amba izwi kha vhuṱambo hau ṱanganedza Rotondwa hayani ngei Tshitanini , nnḓa nyana ha Thohoyandou.

Uya nga ha Vho Mutengwe, Indoni SA My Heritage My Pride i ṋea vhaswa nḓivho nga ha mvelele na sialala, vhoṱhe vha vhasidzana na vhaṱhannga. I dovha hafhu ya vha ṋea nḓivho nga ha nḓila dze vho makhulukuku wavho vha tshila ngayo minwaha yo fhiraho. Vha gudiswa na u bika zwiḽiwa zwa sialala u fana na vhuswa ha mikonde, mashonzha na zwigwada. Indoni i dovha hafhu ya amba nga ha dzi khaedu dzine vhaswa vha ṱangana nadzo na nḓila dza u tshila vhutshilo vhu bveledzaho zwivhuya.

Vho bvela phanḓa na u sumbedzisa nga ha mishumo ine ya itwa u fana na u dalela vharangaphanḓa vha mivhundu, hune vhaswa vha gudiswa nga ha maitele a mvelele, u fana na mitshato ya vharema, u ḓadzwa mativha, na maitele a u ta mahosi na vhakoma na vhoṱhe vha vhurangaphanḓa.

Rotondwa o sumbedza u takala hawe kha u kunda kha muṱaṱisano uyu, hone uri u kunda hawe asi u imela Limpopo Fhedzi, fhedzi na Afrika Tshipembe nga u angaredza. Sa ṅwananyana a bvaho nḓuni ya vhuhosi, o ombedzela kha u funziwa nga ha u farisana vhathu vha tshe vhaṱuku. Nga maḓuvha a muṱaṱisano, o sumbedzisa uvha na vhuthihi kha vhaṱaṱisani nae, na u thetshelesa hahaṱuli na vhanwe vhaṱuṱuwedzi. Ṱhonipho yawe kha vhathu vhoṱhe asa sedzi minwaha, mivhala na zwivhumbeo ndi zwinwe zwa zwithu zwe zwa mu thusa kha u kunda hawe.

Rotondwa ane ndi mugudiswa wa tshikolo tsha nṱha tsha Mbili o wana gavhelo ḽa pfunzo ḽa masheleni a zwigidi zwa fumi, ine aḓo shumisa kha zwishumiswa zwa pfunzo.

 

Date:15 January 2024

By: Silas Nduvheni

Read: 232

 

ADVERTISEMENT

 

ADVERTISEMENT:

ADVERTISEMENT:

 

Recent Articles

ADVERTISEMENT

 

Popular Articles