ADVERTISEMENT:

 
 

Matome Andrias Madilindi a bvaho Madombidzha Zone 1, o fodwa nga ḓuvha ḽa u ambara gaweni ngei gudedzini ḽa Yunivesithi ya KwaZulu-Natal. Tshifanyiso tsho bveledzwa.

Rabulasi muswa u na lufuno kha tsedzuluso yawe ya zwabulasi.

 

Tshiṱori nga: Zwa Vhulimi. Ṱhalutshedzo nga: Khathutshelo Raliphaswa.

Matome Andrias Madilindi a bvaho Madombidzha Zone 1, nnḓa ha Tshitandani o bveledza muḽoro hahawe wauvha dokotela musi a tshi fhedza pfunzo dzawe dza PhD kha sia la Genetics u bva kha gudedzi ḽa Yunivesithi ya KwaZulu-Natal nga ḽa fumbili-thihi Khubvumedzi. Madilindi wa minwaha ya furaru o farana zwanḓa na vha Research Unit ya vha khoro ya u sedzulusa zwa vhulimi (ARC).

Lwendo lwawe lwo thoma musi a tshi phasa murole wa vhufumi-na-vhuvhili kha tshikolo tsha nṱha tsha Maluta nga ṅwaha wa gidimbili-fumi. “Ndo ḓou ḓi ṅwalisa kha gudedzi ḽa yunivesithi ya Venda, he nda wana ṱhanziela ya batshela kha zwa saintsi ya vhulimi, na digirii ya masiṱasi kha vhulimi, he nda sedzesa saintsi ya zwifuwo. Ndi kale ndi na ndoro ya uvha na digirii ya vhudokotela, lune ndi tshe Univen ndovha ndi tshi ṅwala bugu dzanga uri ndi dza vho dokotela M.A lwe na vhagudiswa nga nne vha thoma u shumisa dzina iḽo u amba na nne. Ndo takala vhukuma ndoro yanga yo wedza, ndi livhuwa tshilidzi tsha mudzimu na u shuma hanga ndo ḓi imisela kha mushumo wanga,” a amba.

Madilindi uri u livhuwa vha khoro ya Professional Development Programme (PDP) vha zwa vhulimi nga u mu nṋea tshikhala tsha u guda kha tshiimiswa tshavho zwe zwa mu konisa u bva kha luṱa lwa uvha na masiṱasi uya kha uvha na vhudokotela fhasi ha Phrofesa Cuthbert Banga. Thoho ye avha a khou ita tsedzuluso khayo ndi “Genetic Prediction of Feed Efficiency in South African Holstein Cattle“.

“Ndi zwithu zwine zwa kunga mihumbulo ya vhathu, zwi dovha zwavha zwo sedza u bveledzisa thandululo nga ha u bveledza dzi kholomo dzire na mafhi. Ri livhuwa vha Limpopo Dairies nga u ri tendela u ita ndingo dzashu bulasini yavho hu si na masheleni e ra badela. Mvelelo dza tsedzuluso dzanga dza PhD yanga dzo wana pfufho mbilu hone ndo no zwi anḓadza fhano Afrika Tshipembe, Botswana na Netherlands,” a engedza.

Musi a tshi vhudziswa nga ha zwine a ṱoḓa u swikelela, ene uri: “Ndi funa vhukuma tsedzuluso yanga, zwo ralo ndi ḓo bvela phanḓa na u sedzulusa kha ARC. Ndi ḓo dzulela u livhuwa tshikhala tsha u kona u vhea kusi kwashu kha mapa. Kha minwaha ine ndavha khayo, ndi kholwa uri vhaswa vha ḓo ṱuṱuwedzea nga zwine ndo no zwi swikelela vha tevhela maga anga,” a vhina.

 

Date:31 October 2023

By:

Read: 243

 

ADVERTISEMENT

 

ADVERTISEMENT:

ADVERTISEMENT:

 

Recent Articles

ADVERTISEMENT