ADVERTISEMENT:

 
 

Vhaswa vhavhili vhe vha khethwa u imelela lushaka lwa Vhavenda kha muṱaṱisano wa Indoni My Heritage My Pride.  U bva kha monde Mulalo Ramuima, Vho Shonisani Mutengwe, na Shonisani Malabi. Tshifanyiso: Silas Nduvheni.

Vhaswa vhavhili vhane vha ḓo imelela lushaka lwa Vhavenda kha Indoni My Heritage My Pride

 

Tshiṱori nga: Silas Nduvheni. Ṱhalutshedzo nga: Khathutshelo Raliphaswa.

Vhuṱambo hau mutatisano wa vhaswa vhane vha ḓo dzhenelela Indoni My Heritage My Pride ho farwa nga Lavhuṋa ḽa fumbili Fulwi, ngei Shayandima Zone 1, he vhaswa vha paḓaho fumbili-ṱhanu vha u mona na tshiṱiriki tsha Vhembe vha dzhenelela.

Nga tshifhinga tsha u mutatisana, Vhuthuhawe Malabi (16) a bvaho Gondeni ḽa Hamalabi o khethwa sa khosikadzi, ngeno Mulalo Ramuima (24) o khethwa sa Khosi. Vhuvhili havho vha ḓo imelela lushaka lwa Vhavenda kha muṱaṱisano wa lushaka wa Indoni My Heritage My Pride une wa ḓo farwa mafhelo a ṅwaha uno.

Vhuthuhawe ndi mugudiswa wa murole wa vhufumi tshikoloni tsha nṱha tsha Zwithuzwavhudi, o ḓou vhudza vha nyanḓadza mafhungo zwauri u na fulufhelo ḽa uri uḓo vhuya na tshiphuga tshavundu tsha Limpopo. “Ndo takala vhukuma u khethwa sa khosikadzi kha muṱaṱisano uyu uri ndi ye u imelela lushaka lwa Vhavenda, hune nda ḓo sumbedzisa nga ha mvelele na sialala yashu,” a amba. Uri na vhaṅwe vhaswa vha vhasidzana na vhaṱhannga vha fanela u dzhenelela miṱaṱisano ya sialala na mvelele u fana na uyu wa Indoni sa izwi dzi tshi vha nea tshikhala tsha u guda zwinzhi nga ha u vhulunga sialala na mvelele yashu.

Muṅwe wa vhane vho no kunda kha muṱaṱisano uyu wa Indoni My Heritage My Pride wa lushaka lwa Vhavenda, Shonisani Mutengwe, o fhululedza Vhuthuhawe na Mulalo kha u khethwa havho uri vhavhe Khosi na khosikadzi dza lushaka lwa Vhavenda. Uya nga Mutengwe, vhaswa vhane vha dzhenelela muṱaṱisano uyu vha gudiswa zwinzhi nga ha nḓila dza vhutshilo, maitele na kutshilele kwa sialala u fana na zwe vhomakhulukuku washu vha tshilisa zwone minwaha ya murahu. Vha dovha hafhu vha guda nga ha zwiḽiwa zwi fanaho na vhuswa ha mikonde na vhutete, mashonzha, na miroho ya zwigwada.

O engedza zwauri, sa tshipiḓa tsha mbekanyamushumo iyi, vhane vha dzhenelela muṱaṱisano uyu vha dalela vharangaphanda vha sialala, hune vhatukana na vhasidzana vha gudiswa nga ha maitelele a sialala, hu tshi katelwa na nḓila dze mbingano dzovha dzi tshi fariswa zwone murahu, nḓila dzine vharangaphanḓa vha ḓadza mativha, vhane vha tendelwa uvha vharangaphanḓa, na nga ha vhurangaphanḓa ha Vhavenda.

 

Date:03 July 2024

By: Silas Nduvheni

Read: 63

 

ADVERTISEMENT

 

ADVERTISEMENT:

ADVERTISEMENT:

 

Recent Articles

ADVERTISEMENT