ADVERTISEMENT:

 
 

Vhutali Mukwevho e a ngalangala nga ṅwedzi wa Phando ṅwaha uno Nzhelele. Tshifanyiso tsho bveledzwa.

Vhadzulapo vhari vho laṱa fulufhelo ḽauri mapholisa vha ḓo dovha hafhu vha wana Vhutali Mukwevho.

 

Tshiṱori nga: Kaizer Nengovhela. Ṱhalutshedzo nga: Khathutshelo Raliphaswa.

Vha muṱa wa ha Mukwevho ngei Tshiendeulu Nzhelele, vhari vha khou laṱa fulufhelo ḽauri ṅwana wavho Vhutali Mukwevho wa minwaha ya fumi-rathi u ḓo dovha hafhu a wanala. Vhutali o ngalangala nga ṅwedzi wa Phando ṅwaha uno.

Vhutali o ngalangala musi o ya u dalela makhulu awe kha kusi kwa Bunzhe, hune ndi khiḽomitha dza fuṱhanu ubva kusini kwa Tshiendeulu. Ubva tshifhinga tshe a ngalangala, vhadzulapo vho ḓalelwa nga mbudziso nnzhi, hune vhaṅwe vha vhuya vha swika khau humbula uri a ngavha o vhulawa hu tshi ṱoḓiwa u itwa mishonga nga miṱuvha yawe.

Mme a Vhutali, Vho Ndivhuwo Mukwevho, vho vhudza vha Limpopo Mirror zwauri musi Vhutali a tshi ngalangala, mulandu wo vhigwa musanda, a vhango u vhiga mapholisani. Fhedzi zwauri ndi ngani zwo itwa nga ndila iyi ndi zwine navho sa muṱa avha koni uzwi pfesesa

Vho Mukwevho vho amba zwauri mulandu wo vhigiwa mapholisani nga Lavhuraru, ḽa fumi-sumbe Phando, fhedzi vhari vho ḓou wana thikhedzo ṱhukhu ubva kha vhathu na mapholisa. Vha muṱa vhovha vha khou ṱoḓa uri mapholisa vha ṱoḓise kusini uko nauri vha fare muthu ane  khou humbulelwa uvha na vhuṱumanyi kha mulandu uyu.

Vhadzulapo vhe vhavha vha khou vhilaeszwa nga ha tshiwo itshi vhovha na u mugwalabo wo dzikaho vha tshi ya tshiṱitshini tsha mapholisa tsha Siloam nga ḽa fumbili-ina Shundunthule he vha nea ḽiṅwalo ḽa mbilaelo dzavho, zwi tshi tevhela milandu ya tshivhalo hune vhaswa vha ngalangala kha muvhundu wavho.

Vho Azwindini Magandi, murangaphanda wa muvhundu uyo, vho amba zwauri vha vhona mapholisa vha khou kundelwa sa izwi hu na milandu ya vhaswa vhe vha ngalangala ine aiathu u tandululwa. “Ahuna zwine mapholisa vha khou ita u ri thusa kha mulandu wau ngalangala ha ṅwana, hone zwa zwino ri khou laṱa fulufhelo uri udo dovha hafhu a wanala. Ri nga takala vhukuma arali vha fara muthu kana vhathu vhane vha khou ṱumanywa na mulandu uyu kana ha wanala ṅwana washu a vhuya hayani,” vha amba.

Liṅwalo ḽa mbilaelo dza vhadzulapo vho netshedzwa mukhomishinara Vho Lt-Col Adziambei, vhe vha vha fulufhedzisa zwauri vha ḓo vhuya khavho murahu hu sa athu u fhela vhege.

 

Date:03 June 2024

By: Kaizer Nengovhela

Kaizer Nengovhela started writing stories for Limpopo Mirror in 2000. Prior to that he had a five year stint at Phala-Phala FM as sports presenter. In 2005 Kaizer received an award from the province's premier as Best Sports Presenter. The same year he was also nominated as Best Sports Reporter by the Makhado Municipality. Kaizer was awarded the Mathatha Tsedu award in 2014.

Read: 178

 

ADVERTISEMENT

 

ADVERTISEMENT:

ADVERTISEMENT:

 

Recent Articles

ADVERTISEMENT