ADVERTISEMENT:

 
 

U bva kha monde ndi Vho Shonisani Mutengwe, mudzulatshidulo tsha Indoni SA My Heritage My Pride ya lushaka lwa Vhavenda, Rotondwa Mudzanani (Khosikadzi), Tshanduko Ndou (Khosi) na Vho Jane Tshivhase, vhe vha fodwa nga ḓuvha ḽa u ita dzi nḓowenḓowe dzavho dza u lugisela ḓuvha ḽa muṱaṱisano wa Indoni une wa ḓo farelwa Durban. Tshifanyiso: Silas Nduvheni.

Vhaswa vha lushaka lwa Vhavenda vha khou ḓi lugisela muṱaṱisano wa Indoni.

 

Tshiṱori nga: Silas Nduvheni. Ṱhalutshedzo nga: Khathutshelo Raliphaswa.

Tshanduko Ndou (21) na Rotondwa Mudzanani (17) vho khethiwa u imelela lushaka lwa Vhavenda kha muṱaṱisano wa Indoni SA Heritage My Pride, muṱaṱisano uyo u ḓo farelwa Durban nga ḽa fumi-rathi Nyendavhusiku.

Vho Shonisani Mutengwe, vhane vha vha mudzulatshidulo tsha lushaka lwa Vhavenda kha muṱaṱisano uyu, vhari ndivho ya muṱaṱisano uyu ndi u alusa vhufa na sialala na u gudisa vhaswa nga ha u ṱhonipha vhaaluwa. Vho ṱahisa uri vhaswa vha musalauno vha fhedza vhunzhi ha tshifhinga tshavho vhe kha zwileludzi zwa vhudavhidzani, hone avha ḓivhi zwinzhi nga ha maitele na kutshilele kwa kale.

Vho Mutengwe vhari vha na fulufhelo ḽauri Rotondwa na Tshanduko vha ḓo vhuya na dzingwena dza muṱaṱisano uyu hayani. “Ro khetha tshigwada tsha vhaswa vhane a vha athu u ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani. Ri vha gudisa nga ha maitele a sialala, u fana na nḓila ye vho makhulukuku washu vha tshila ngayo. Ri dovha hafhu ra vha gudisa u bika zwiḽiwa zwi fanaho na vhuswa vhutete, mikonde, na mashonzha, ra katela na u vha ṱuṱuwedza uri vha ṱutshele zwikambi na zwidzidzivhadzi khathihi na uvha vhaimana vha tshe vhatuku,” vha amba.

Vho Mutengwe vhari hu dovha havha na u dalelwa ha mahosi, hune vhaṱhannga na vhasidzanyana vha guda nga ha maitele a musanda, na zwine zwa itwa musi khosi i tshi dzama ha ḓadzwa mativha hafhu.

Rotondwa ndi mugudiswa wa tshikolo tsha nṱha tsha Mbilwi kha murole wa vhufumi-na-thihi. O bebwa a aluswa vhuhosini wa kusi kwa Tshitanini hone nḓila dza u ṱhonipha vhathu na maitele a musanda wa lushaka lwa Vhavenda a tshe muṱuku. U na minwaha mivhili ya tshendzhemo kha muṱaṱisano wa Indoni, zwo ralo u a ḓivha zwine vhahaṱuli vha muṱaṱisano vha zwi lavhelela. “Ndi pfa ndo hulisea u khethwa u imelela lushaka lwashu lwa Vhavenda. Ndi fulufhela uri nanwaha ndi ḓo kona u kunda,” a amba.

 

 

Date:15 November 2023

By: Silas Nduvheni

Read: 130

 

ADVERTISEMENT

 

ADVERTISEMENT:

ADVERTISEMENT:

 

Recent Articles

ADVERTISEMENT

 

Popular Articles